…(Toevoegen | Berekenen | Opsommen | Getal) Appels tellen in een droom betekent geld tellen. Tellen tot het getal honderd, vijfduizend of twintigduizend in een droom betekent overwinning op iemands vijand. Tellen tot het getal zeven of acht betekent leed of druk. Tellen tot nummer negen in een droom betekent tegenslagen en toetreden tot het gezelschap van corrupte en slechte mensen. Tellen tot het getal tien in een droom betekent het voltooien van een project, of het kan betekenen dat je de bedevaart in Mekka bijwoont. Tellen tot het getal veertig in een droom betekent anticiperen op de vervulling van een belofte. Tellen tot het getal dertig in een droom betekent iemand het onmogelijke beloven of een leugen vertellen. De nummer één in een droom duidt op uniciteit, superioriteit, het hebben van een voorsprong op het gebied van kennis, geld, welvaart, huwelijk, kind, of het kan loomheid, eenzaamheid of de voorkeur hebben om alleen te zijn of het staken van activiteiten. De nummer één in een droom vertegenwoordigt ook de waarheid of de almachtige God die geen partner, partner of gelijk heeft. De nummer twee betekent hulp tegen de vijand. Het getal drie betekent de vervulling van een belofte. Het cijfer vier betekent een pelgrimstocht naar Mekka. Het getal vijf betekent twijfel en zwakte van iemands geloof. Misschien betekent het getal zes ook overwinning op iemands vijand of een bewijs van schuld tegen iemands tegenstanders. Tellen tot nummer zeven of acht in een droom heeft een negatieve connotatie. In een droom tot nummer tien tellen, zou verzoening voor iemands zonden kunnen betekenen. Als iemand zichzelf in een droom geldmunten ziet tellen waarop de naam van God in een droom is gegraveerd, betekent dit dat hij Gods lof viert en Zijn Naam verheerlijkt. Als iemand zichzelf in een droom ziet tellen met een grote denominatie van geld waarop de Naam van de Almachtige God is geschreven, betekent dat kennis verwerven. Als de geldmunten of de bankbiljetten zijn ontworpen met afbeeldingen of de afbeelding van bekende mensen in de droom weergeven, dan bedoelen ze het zich bezighouden met innovatie, religieuze innovatie, onwaarheid of polytheïsme. Parels tellen in een droom betekent de Koran lezen. Edelstenen tellen in een droom betekent wijsheid leren of kennis opdoen door de hand van een gnosticus. Kralen tellen in een droom betekent betrokken raken bij de zaken van mensen, obscene taal gebruiken of hoererij. Schapen tellen in een droom betekent geld tellen of je kinderen tellen. Koeien tellen in een droom betekent een lang leven of lange en moeilijke tijden doormaken. Als een boer zichzelf in een droom kamelen ziet tellen, betekent dat regen en een goede oogst. Buffels tellen in een droom betekent ontberingen en zwoegen in je leven. (Zie ook Geld)…

…(arb.) De naam van God de Almachtige in een droom noemen, betekent gezegende tijdingen. Basmalah in een droom vertegenwoordigt ook verworvenheid, kennis, begeleiding en rijkdom. Het reciteren van de formule – ‘Bismillahi Rahmani Raheem’ (in de naam van Allah, de Genadevolle, de Medelevende) in een droom betekent ook leven om je kinderen en kleinkinderen te zien. Het betekent ook dat u een verloren artikel moet herstellen. Basmala in een droom betekent ook dat je de intentie hebt om te trouwen, berichten over een goed nageslacht en begeleiding krijgt na achteloosheid. Als iemand zo’n oproep – ‘In de naam van God’ met een prachtig handschrift in zijn droom opschrijft, betekent dit dat hij rijkdom en erkenning zal ontvangen in zijn kennisgebied. Als een overleden persoon het in iemands droom schrijft, betekent dit dat zo iemand in Gods barmhartigheid woont. Als degene die het in de droom heeft geschreven nog in leven is en als hij het uitwist of als een vogel het in de droom van hem steelt, betekent dit dat zijn dood nadert en dat zijn levensonderhoud in deze wereld uitgeput is. Als iemand het tijdens zijn gebeden in een droom opzegt terwijl het niet zijn gewoonte is om dat te doen, betekent dit dat hij een onnodige hoeveelheid geld leent of er de voorkeur aan geeft om naar zijn moeder te leunen in plaats van naar zijn vader of het tegenovergestelde….

…(Angels | Travel) Soldaten in een droom vertegenwoordigen Gods boogengelen en de soldaten van genade, terwijl huursoldaten in een droom de soldaten van straf vertegenwoordigen. Als iemand zichzelf ziet als een soldaat die zijn maaltijd eet in de kamers van een koning in een droom, betekent dit dat hij een land zal beheersen zonder veel moeite van zijn kant. Als iemands naam in een droom als soldaat wordt vermeld, vertegenwoordigt dit zijn welzijn, voldoening of dat hij zijn opleiding zal voortzetten. Als een bedlegerige persoon zichzelf als soldaat in een kamp ziet, of dat hij in een droom uit het leger wordt ontslagen, betekent dit dat zijn ziekte zal eindigen in zijn dood, of dat het moeilijkheden, leed en verliezen kan betekenen. Een bijeenkomst van soldaten in een droom betekent vernietiging van de boosdoeners en overwinning van de rechtvaardigen. Een soldaat die een gesel of pijlen in een droom draagt, vertegenwoordigt ook goed gedrag. Een telling van honderd soldaten in een droom vertegenwoordigt de tuchtiging en rampspoed die de Almachtige God de mensen op aarde toebrengt vanwege hun zonden aan het einde van elke eeuw, of aan het begin van een nieuwe. Het zien van duizend soldaten in een droom vertegenwoordigt de gezegende Nacht van Kracht die plaatsvindt tegen het einde van de vastenmaand Ramadan. Als soldaten worden geleid door een profeet, een koning, een wijs man of een man met kennis in iemands droom, betekent dit overwinning voor de gelovigen. Als iemand in een droom een ​​leger een stad ziet binnenkomen, kunnen ze regen voorstellen. (Zie ook Night of Power)…

…Dromen dat je je naam of de naam van een ander bent vergeten, betekent dat je je overweldigd en overbelast voelt. Het geeft ook aan dat u uw familiewortels vergeet. Aan de andere kant suggereert het dat je je in het echte leven als iemand anders gedraagt. Als je je naam in een droom hoort, geeft dit aan dat je verbonden bent met je spiritualiteit en je individualiteit benadrukt. Als u de naam van een andere persoon in de droom ziet staan, symboliseert dit uw mening over die persoon. Besteed aandacht aan de vorm van schrijven, uw intuïtie kan waar zijn….

…(Hymne | Remembrance of God | Songs of God’s love | Supplications) Als iemand zichzelf in een droom ziet deelnemen aan een kring van mensen die zich God Almachtig herinneren, of Zijn mooiste naam aanroepen, of Zijn goddelijke eigenschappen aanroepen, of de Koran, of het reciteren van devotionele liederen, het betekent dat een dergelijke locatie zal worden gebouwd als een heilige plaats om Gods lof te vieren. De goedheid van die plek hangt af van de kwaliteit van het lezen, of de mate van toewijding die in de droom wordt gezien. Als het een ascetisch lied in de droom is, betekent dit dat iemands plaatsvervangende positie correct is vastgesteld, maar als iemand zichzelf een sensueel liefdeslied ziet zingen, dan betekent het verleidingen. Als iemand zichzelf herhaaldelijk Gods naam in een droom ziet roepen, betekent dit dat hij de overwinning op zijn vijand zal behalen. Mensen tot God roepen en hen in een droom aan zijn eigenschappen herinneren, vertegenwoordigt het werk van een prediker die mensen vermaant, hen naar de oever van veiligheid helpt en hen distantieert van hun zonden en hun gevolgen. Als een koopman zichzelf in een droom Gods mooie namen ziet aanroepen, betekent dit dat zijn bedrijf van een bankroet zal worden gered. Als een ongelovige, een niet-ingewijde of een seculiere persoon zichzelf in een staat ziet waarin hij de Almachtige God gedenkt en zijn heiligste eigenschappen in een droom aanroept, betekent dit dat hij ziek kan worden of met grote tegenslagen te maken krijgt, terwijl hij in zijn hart zal zijn. blijf bij de Almachtige God smeken om genade en verlichting, hoewel hij in het openbaar kan zwijgen over zijn innerlijk geloof en uit angst om door zijn eigen kringen belachelijk gemaakt te worden. Als iemand tijdens zijn droom woorden van waarheid en wijsheid spreekt, betekent dit dat hij zal herstellen van zijn tegenspoed en zal worden genezen van zijn ziekte. Bovendien zal hij naar een comfortabeler leven gaan en een leven beginnen van het delen en doen van goede daden in deze wereld, of hij kan leiding en licht ontvangen, en geloof zal zijn hart doordringen. Als iemand zijn gebeden met een twang in een droom opzegt, betekent dit dat hij zal blijven hangen in moeilijkheden, en dat mensen hem ook zullen bespotten. (Zie ook Smeekbeden)…

…(De profeet Jacob, vrede zij met hem.) Gods profeet Jacob (uwbp) in een droom zien betekent kracht, leven in Gods zegeningen en veel kinderen krijgen. Sommige kinderen zullen hun vader verdriet bezorgen, hoewel zijn leed later zal verdwijnen. Gods profeet Jacob (uwbp) in een droom zien, betekent ook dat iemands gezin wordt verstrooid, gevolgd door een vreugdevolle hereniging. Gods profeet Jacob (uwbp) in een droom zien, betekent ook Gods nabijheid verdienen door toewijding, gebeden, naastenliefde en goede daden. Het kan ook betekenen dat u tijdelijk uw gezichtsvermogen verliest, een vermist kind vindt of een beproeving moet ondergaan vanwege iemands gehechtheid aan zijn bloedbanden, hoewel God het wil, de resultaten zullen positief zijn. Hem in een droom zien, betekent ook een ramp, of verlies van familie en rijkdom. De persoon in de droom zal ook met veel geduld worden begiftigd en zal er als overwinnaar uitkomen. Als een zieke hem (uwbp) in zijn droom ziet, betekent dit dat hij zal herstellen van zijn ziekte. Als hij een gebed of behoefte heeft, zullen ze worden vervuld. Als iemand zichzelf in een droom Jacob’s mantel ziet dragen, betekent dit dat hij zal worden geteisterd door rampen, benauwdheid, scheiding van zijn familie en geliefden, of het kan een ziekte betekenen. Aan het einde zal zijn lijden verdwijnen om plaats te maken voor geluk. Gods profeet Jacob (uwbp) in een droom zien, betekent ook zaken doen, reizen, stijgende prijzen, koopwaar opbergen en deze vervolgens onthullen. Als een vrouw de vrouw van Jacob in een droom ziet, betekent dit dat ze van haar rijkdom zal worden ontdaan en het onderwerp van laster zal worden, maar nogmaals, de conclusie van haar zaak zal positief worden. Het kan ook betekenen dat een van haar kinderen wordt opgesloten. Als een zieke haar in een droom ziet, betekent dit dat hij zal herstellen door Gods genade en genade, aangezien haar naam ‘Rahma’ (genade) was. (Zie ook Joseph, met wie zij vrede hebben.)…

De droom van iemand die uw naam symboliseert een aspect van uw persoonlijkheid die aandacht of macht verlangens. De droom van een naam die je nog nooit eerder hebt gehoord symboliseert een aspect van je persoonlijkheid gebaseerd op hoe die naam je laat voelen. Vraag jezelf af welke gedachten of gevoelens je hebt de naam te horen. Bijvoorbeeld, ik ken niemand genaamd Chad, maar als ik die naam hoor geeft het me het gevoel dat ik een persoon ben die ze echt leuk vinden. Dus als ik droom over een persoon genaamd Chad zou het symboliseren mijn gevoelens van aangenaam meer dan ik meestal doen. De droom over mensen die je kent andere mensen namen symboliseert aspecten van hun persoonlijkheid die beïnvloed of gecontroleerd door andere aspecten van hun persoonlijkheid. De droom over mensen wiens namen je nooit kent symboliseert je gevoel dat iets in je leven onbereikbaar of onbekend voor je is. Je denkt misschien dat een doel niet voor altijd kan worden gesteld. Het kan ook de representatie van gevoelens zijn dat je niet in staat bent om te weten wat je probleem is of waarom er iets gebeurt met je.

…(Charmer | Poet | Reciting) Een dichter die zijn verzen in een droom reciteert, vertegenwoordigt een man die vrede brengt in de harten van mensen, hen vermaakt en woede uit hun hart verdrijft als Gods naam in zijn gedicht wordt genoemd. Als hij de naam van de Almachtige God in de droom niet noemt, kunnen zijn woorden ongegrond en vals zijn. Een dichter in een droom vertegenwoordigt ook iemand die een gesprek samenvoegt, of die zijn woorden verfraait met leugens, of die mensen bedriegt door hen slecht advies te geven, hen aanmoedigt om verkeerd te doen en zich te onthouden van wat goed is, of hen misleidt met bedrieglijke woorden. Over het algemeen betekent het zien van een dichter in een droom brouwsels, leugens, overspel, alcoholisme, hebzucht of iemand die gedichten schrijft voor geld en roem. Als de persoon die de droom ziet poëtische verzen uit zijn hoofd leert die woorden van wijsheid bevatten, of verzen die de almachtige God verheerlijken, of zijn boodschapper prijst, of als iemand een dichter wordt die zulke gedichten in de droom voordraagt, betekent dit dat hij kennis zal verwerven , status, eer en begeleiding ontvangen. In een droom vertegenwoordigt een dichter ook een verleider die iets zegt en iets anders doet. (Zie ook Gedicht | Slangenbezweerder)…

Dromen dat je je naam of iemand anders naam vergeet suggereert dat je je overweldigd en overweldigd voelt. Het kan ook aangeven dat je je ware zelf of je familiewortels bent vergeten. Om je naam te horen worden geroepen, geeft aan dat je in contact en in harmonie met je spiritualiteit. Het maakt je ook bewust van je eigen uniciteit en benadrukt je individualiteit. Dromen en het zien van een geschreven begrip is een dubbelzinnig symbool van dromen. Dromen over het kan symboliseren hoe je je voelt over die persoon. Je intuïtie over hen kan waar blijken te zijn.

…(Money | Penny) Eén cent in een droom zien betekent ruzie, leugen, uiterlijk vertoon of trots. Een kwartje inslikken en het als een cent uitscheiden in een droom betekent dat de persoon een zendik of een atheïst is. Penningen in een droom betekenen kwaad, vechten en verachtelijke woorden spreken. Als Gods naam op de stuiver in de droom staat, betekent dit dat zo iemand die het draagt, zichzelf toestemming heeft gegeven om kwaad te doen in de naam van de Almachtige God. Het zien van een cent in een droom kan ook duiden op bedrog, zwoegen, vechten, verveling, atheïsme, verdriet, verdriet, krappe omstandigheden, een ruzie, schamele inkomsten, het wegnemen van armoede, naar het werk gaan, lonen, insolventie of de verspreiding van wederzijdse laster onder geleerden . (Zie ook Geld | Penny)…

…(Bezwering | Gebed | Talisman | Een gebed dat om de nek wordt gedragen of gekoesterd om het kwaad te verkondigen en geluk aan te trekken.) Wanneer een gebed wordt voorgelezen in een droom volgens de profetische tradities om een ​​zieke persoon in de droom te helpen, betekent dit bescherming tegen lijden, verdriet wegnemen en verdriet wegnemen. Als het amulet of de talisman een persoonlijke spreuk of wens draagt, dan is het niets anders dan leugens, leugens, genegenheid en hypocrisie. Als de persoon die de bezwering in de droom reciteert, een ambachtsman is, betekent dit dat hij de mensen bedriegt en zijn product vervalst. Als hij een man van kennis is, betekent dit dat hij liegt of zijn ware kennis verbergt, afziet van het geven van echt advies, of misschien biedt hij een slechte kwaliteit van aanbidding. Als degene die de bezwering in de droom reciteert een rechter is, betekent dit dat hij een verkeerd oordeel zal vellen. Als iemand wat water moet drinken waarover specifieke gebeden in een droom zijn opgezegd, betekent dit een lang leven. Als iemand zichzelf een bezwering ziet reciteren, of als hij bezweringen hoort die namens hem worden gereciteerd in een droom, zal het allemaal vals zijn, behalve een gebed dat reciteert: ‘In de naam van God, de meest barmhartige, de meest medelevende’ of bevat een openbaring uit de koran….

…(Geschreeuw) Als iemand in een droom van korte afstand bij zijn naam wordt geroepen, betekent dit dat hij vriendschap sluit met eenvoudige straatmensen. Als iemands naam wordt geroepen vanaf de horizon of vanaf het verste uiteinde van een vallei in een droom, betekent dit dat hij een eervolle status en rang zal bereiken. Als iemands naam in een droom van grote afstand wordt geroepen, betekent dit dat hij ongehoorzaam is geweest aan Gods geboden en lijdt doordat hij op afstand van zijn Heer staat….

de droom over beller-ID symboliseert helderziendheid over hoe een situatie zal eindigen, of verwachtingen over hoe iets je emotioneel kan beïnvloeden als je ervoor kiest om het uit te sluiten of te omarmen. Je weet wat iets is of hoe het zal eindigen voordat je het daadwerkelijk probeert. De droom van het niet kijken naar uw beller-ID kan vertegenwoordigen niet de zorg over hoe een situatie zal wissen of effect je emotioneel. De droom van het zien van Onbekende Beller in uw beller-ID symboliseert helderziendheid over een situatie die maakt je voorzichtig voelen of smaak onbetrouwbaar. De droom van het zien van een lege beller ID-scherm kan symboliseren uw voorspelling over een situatie die nooit zal zijn wat je wilt, of hoop dat het is. Voorbeeld: Een man droomde ervan om de naam van een oude vriend op zijn oproepdisplay te zien en de telefoon te beantwoorden. Deze vriend was iemand die zich altijd zelfbewust liet voelen. In het echte leven stond de dromer op het punt om een dramatische levensstijl te veranderen. De naam van de vriend op de oproep display weerspiegelde zijn voorspelling over hoe het maken van de grote verandering zou beginnen te verbinden zijn bezorgdheid over wat anderen denken. Ze wisten wat ze van de verandering konden verwachten, hoe de tijd voor verandering voor de hand was.

Dromen dat iemand ons in dromen oproept zonder te kunnen specificeren waarvandaan ze ons bellen, is een voorteken dat een zeer geliefde in ernstig gevaar verkeert.

…In een droom betekent Alcyone vuil of rijkdom – Aldebran betekent terugtrekken of iemands geslachtsorganen – Aldromeda betekent een vrouw in nood – Alhena betekent voldoening of impotentie – Antilia betekent ijzer – Apus betekent een hemelse vogel – Ara betekent vliegen – Arctunus betekent onrechtmatige verdiensten of acties – Argo betekent reizen over zee – Auriga en Corvus betekenen geluk en zegeningen – Bootis vertegenwoordigt een herder of dienstbaarheid – Castor betekent vooruitgang – Cepheus vertegenwoordigt een heerser – CoronaAustralis betekent huwelijk – Corona Borealis betekent vergeving en veiligheid – Cygnus betekent een zwaan – Grus betekent vertrek – Weegschaal betekent overspel – De hemelevenaar betekent geluk – De Kleine Beer, de Grote Beer, Aquila, Orion, Spica, Arietica of Waterman onder anderen, als iemand ze ziet of bezit of ze controleert of hun namen herkent in een droom, het betekent vriendschap sluiten met iemand of een huwelijk met een vrouw met die naam of dat sterrenbeeld of karakter, of het kan betekenen dat je een zoon krijgt. De hemelpool in een droom stelt een vrome aanbidder of een hooggeplaatste commandant voor – Pollux betekent vertragingen – De Ursa Major en Ursa Minor betekenen het achtervolgen, volgen, tekenen van leiding of bewegingssporen – Triangulum betekent voorwaarden – Vela betekent confrontatie – Viergo betekent een voorbehoedsmiddel – en Vulpicula betekent schreeuwen. (Zie ook Hemelsferen | Hond | Ster)…

…(Knaagdier) Een jerboa in een droom vertegenwoordigt een leugenaar die vaak in Gods Naam zweert dat hij de waarheid spreekt. Vechten met een jerboa in een droom betekent ruzie hebben met een persoon met dergelijke kwaliteiten. Een jerboa in een droom vertegenwoordigt ook een lichaamsnatcher of een onderzoeker….

De droom van een professionele atleet symboliseert een aspect van zichzelf die een expert is in het winnen of competitief zijn. U of iemand in je leven die wordt geleefd in de beste of de meest aantrekkelijke. Ik voel helemaal geen jaloezie als het gaat om winnen. Negatief, u voelen dat u niet meten genoeg of zo concurrerend zijn aangezien u denkt u zou moeten zijn. Het kan ook de vertegenwoordiging van uw obsessies met de overwinning die te ver gaan. Voorbeeld: Een man droomde ervan om een professionele atleet te zien, een deur voor hem te openen. In het echte leven zijn vervelende twijfels over de naam van het bedrijf dat hij bouwde inspireerde hem om te verschijnen met een nieuwe naam die veel aantrekkelijker was.

De droom over een stembiljet symboliseert een beslissing die genomen moet worden. Het gieten van een stemming symboliseert waardoor het duidelijk of duidelijk voor anderen wat is uw keuze en waarom je het wilt. luid en duidelijk over uw keuzes of meningen. Het kiezen van een kant over een probleem. De droom van uw naam die op een stemming wordt bevindt wijst op uw wens voor steun, goedkeuring of goedkeuring.

…(Kabinet | Raad | Rechtbank | Inquisitierechtbank) Als iemands naam ter beoordeling wordt voorgelegd aan een hoorzittingcommissie en als hij wordt genomineerd om een ​​zetel in een overheidsafdeling in een droom te vervullen, betekent dit dat hij kan voldoen aan de vereisten van een dergelijke positie. Als hij de nominatie in de droom verliest, betekent dit zijn dood, of dat hij misschien nooit meer naar dat gebouw terugkeert. (Zie ook Tentoonstelling | Inquisitierechtbank)…

Dromen met letter A duidt op uitmuntendheid, voordeel, dominantie. Letter Dream A laat zien dat je superioriteit hebt opgebouwd ten opzichte van anderen. Als alternatief kan deze droom ook aangeven dat u op zoek bent naar uitmuntendheid over anderen. Brief A wij pleiten altijd voor overweldigend succes. Dus er is grote kans dat je geweldige resultaten in je leven te bereiken met een project dat u bent begonnen of bereid om te beginnen. Elke droom over kaarten kan ook de persoon aangeven. Brieven in dromen kunnen worden door iemands naam of initiaal. Dat moet je me ook vertellen.

…Dromen dat sommige stemmen uw naam roepen, is een waarschuwing om uw bedrijfsmonitoring te verbeteren, anders krijgt u tegenslagen. Als je in je dromen luistert naar de stem van een familielid of vriend die je naam roept, suggereert dit dat iemand je hulp nodig heeft. Er zijn gevallen waarin een dergelijke oproep wordt gedaan door iemand die op sterven ligt of al dood is. Dit soort dromen komt vaak voor bij mensen die erg geïsoleerd leven, zoals degenen die in verafgelegen dorpen in het noorden wonen die in de winter volledig geïsoleerd en afgesneden zijn vanwege de zware sneeuwval. Het kan ook voorkomen bij jonge geliefden die samen willen zijn, vooral als ze teleurgesteld zijn. Dromen over de stem van iemand anders, zowel als je hem direct of telefonisch hoort, en die persoon is al overleden, is een waarschuwing dat de dromer voor zijn / haar gezondheid, werk of zaken moet zorgen. Over dit stemhoorprobleem, of je ze nu in je dromen hoort of wanneer je wakker bent, zeggen veel serieuze auteurs dat de doden gehoord kunnen worden wanneer mensen, vooral hun familieleden, slapen….

Dromen dat u zich registreert bij een hotel met een valse naam, betekent dat u een aantal schuldig bedrijf dat u veel ergernissen zal geven houden. Je gaat je gemoedsrust verliezen. Dromen dat iemand zich registreert in een hotel met uw naam betekent dat u een aantal werk dat anderen zullen moeten afmaken voor u te verlaten.

…Dromen dat iemand je naam bij een hotel voor je registreert, betekent dat je wat werk gaat doen dat door anderen zal worden afgemaakt. Als u zich registreert onder een valse naam, zult u zich inlaten met een of andere schuldige onderneming die u veel onrust zal bezorgen….

…Het zien van iemands foto op een muur in een droom betekent iemands dood en dat zijn naam zal jeuken op een grafsteen. (Zie ook Schilderijen)…

…Als je ervan droomt om bij tenpins te spelen, zul je ongetwijfeld snel een affaire aangaan die je naam in diskrediet zal brengen, en je zult je geld en ware vriendschap verliezen. Om anderen betrokken te zien bij deze droom, voorspelt u dat u plezier zult beleven aan lichtzinnige mensen en waarschijnlijk uw baan zult verliezen. Dat een jonge vrouw een geslaagd spelletje tenpins speelt, is een voorteken van lichte genoegens, maar verdriet zal haar later bijwonen….

wanneer u droomt van het zien van een advocaat of een advocaat, dat het uitvoeren van een aantal juridische zaken over u, naam, betekent dat u verloren bent en met uitzicht op hulp. Ook, dromen van iedereen aangewezen om te handelen voor zichzelf in zakelijke of juridische zaken geeft aan dat er iemand in je leven die u zou kunnen helpen bewegen in de goede richting en geven u de juiste suggestie.

…Dromen van fietsen op een heuvel, betekent mooie vooruitzichten. Bergafwaarts rijden, als de berijder een vrouw is, vraagt ​​om zorg voor haar goede naam en gezondheid | het ongeluk zweeft nabij….

…Als je in je dromen een pandjeshuis binnengaat, zul je teleurstellingen en verliezen ervaren als je wakker bent. Om artikelen te verpanden, zult u onaangename scènes hebben met uw vrouw of geliefde, en misschien teleurstellingen in het bedrijfsleven. Als een vrouw naar een pandjeshuis gaat, betekent dit dat ze zich schuldig heeft gemaakt aan indiscreties en dat ze waarschijnlijk spijt zal hebben van het verlies van een vriend. Om een ​​artikel in te wisselen, geeft aan dat u verloren posities terugkrijgt. Dromen dat je een pandjeshuis ziet, betekent dat je nalatig bent in je vertrouwen en het gevaar loopt je eervolle naam op te offeren in een of andere wellustige aangelegenheid….